ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙNΗΤΟΥ

DRIVING SCHOOL AND OTHER SERVICES

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μαθήματα

Προϋποθέσεις

 •  21 ώρες θεωρητικά κ.ο.κ.
 • 25 ώρες ελάχιστα υποχρεωτικά πρακτικά
 •  ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος
 • ο υποψήφιος έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα και μόνιμη κατοικία
 • να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική η άλλου ευρωπαϊκού κράτους
 • άδεια παραμονής εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, και να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης και να είναι σε ισχύ.

Δικαιολογητικά

 •  4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • ταυτότητα
 • α.φ.μ
 • πιστοποιητικά ιατρών (οφθαλμιάτρου-παθολόγου)
 • υπεύθυνη δήλωση
 • αίτηση εκτύπωσης
 • παράβολα