ΕΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

DRIVING SCHOOL AND OTHER SERVICES

ΕΚΔΟΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Προϋποθέσεις

  • φωτογραφία και υπογραφή σε ψηφιακή μορφή
  • ταυτότητα
  • δίπλωμα
  • αίτηση
  • υπεύθυνη δήλωση
  • παράβολα