ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΤΑΚΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Γ'+Π.Ε.Ι. Η Δ'+Π.Ε.Ι.

Αρχική επιμόρφωση

Κάτοχοι Β’ κατηγορίας για  την έκδοση Γ+Π.Ε.Ι η Δ+Π.Ε.Ι

Προϋποθέσεις

Δικαιολογητικά

 • Για το Γ+Π.Ε.Ι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του
 • Για το Δ+Π.Ε.Ι ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του
 • Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. η των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα, η να έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά το τελευταίο δωδεκάμηνο
 • Αν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες
 • Nα είναι κάτοχος Β’ κατηγορίας
 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 
 • ταυτότητα
 • δίπλωμα σε ισχύ
 • α.φ.μ.
 • πιστοποιητικά ιατρών (οφθαλμίατρος-παθολόγος)
 • εξετάσεις (αίματος-ουρία-ζάχαρο-καρδιογράφημα-ακτινογραφία θώρακος)
 • υπεύθυνη δήλωση
 • αίτηση εκτύπωσης
 • παράβολα

Κάτοχοι Γ’ η Δ’ κατηγορίας χωρίς Π.Ε.Ι

Άδειες οδήγησης κατηγορίας Γ'(C) που εκδόθηκαν ΑΠΟ τις 10/09/2009

 Κατηγορία Δ’ που εκδόθηκαν ΑΠΟ τις 10/09/2008

Προϋποθέσεις

Δικαιολογητικά

 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας του
 • Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. η των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα, η να έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά το τελευταίο δωδεκάμηνο
 • Αν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες
 • Nα είναι κάτοχος Β’ κατηγορίας
 • Να είναι κάτοχος Γ’ ή Δ’ κατηγορίας
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 
 • ταυτότητα
 • δίπλωμα σε ισχύ
 • α.φ.μ.
 • υπεύθυνη δήλωση
 • αίτηση εκτύπωσης
 • παράβολα

Λίγα λόγια για την αρχική χορήγηση του Π.Ε.Ι

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης απαιτείται η

εξέταση του οδηγού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο η οποία προγραμματίζεται
και πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

Η θεωρητική εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος
Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. και περιλαμβάνει 2 δοκιμασίες οι οποίες
περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να
απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 από τις 60 ερωτήσεις σε χρονική διάρκεια 150
λεπτών και 2 μελέτες περιπτώσεων στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει
τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40 που βαθμολογείται η πλήρης ανάπτυξη και των
2 θεμάτων. 

Η διάρκεια για την πρακτική εξέταση περιλαμβάνει 30 λεπτά θεωρητική εξέταση και 90 λεπτά πρακτική εξέταση.

Περιοδική κατάρτιση

Άδειες οδήγησης κατηγορίας Γ'(C) που εκδόθηκαν ΠΡΙΝ τις 10/09/2009 

Κατηγορία Δ’ που εκδόθηκαν ΠΡΙΝ τις 10/09/2008

 

Προϋποθέσεις

Δικαιολογητικά


 • Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. η των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα, η να έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά το τελευταίο δωδεκάμηνο
 • Αν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες
 • Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης C,CE ή D,DE
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 
 • ταυτότητα
 • δίπλωμα σε ισχύ
 • α.φ.μ.
 • υπεύθυνη δήλωση
 • αίτηση εκτύπωσης
 • παράβολα
 • Βεβαίωση παρακολούθησης επιμόρφωσης(παρέχεται από την σχολή)

Για την περιοδική επιμόρφωση είναι απαραίτητες 35ώρες ή (42 ώρες και για τις δύο κατηγορίες ταυτόχρονα) θεωρητικής εκπαίδευσης και δεν απαιτούνται εξετάσεις

Όλες οι επεκτάσεις για όλες τις κατηγορίες γίνονται αποκλειστικά με οχήματα της σχολής μας.

ΓΔΕ